Arbetsmiljöpolicy 845x321

Arbetsmiljöpolicy

AEB ska klara de krav på verksamheten som anges i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt ansvar gällande arbetsmiljön och bevakar detta genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Detta gör vi genom att:

  • Bedriva arbetsmiljöarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet. Regelbundna undersökningar av arbetsmiljön ska genomföras och beslutade åtgärder följas upp.
  • Genomföra riskanalyser och skyddsronder på arbetsplatser systematiskt och vid brister åtgärda dessa inom skälig tid.
  • Regelbundet utbilda och uppdatera ansvariga chefer och arbetsledare i aktuella lagar och förordningar inom området.
  • På bästa sätt förebygga ohälsa och olycksfall genom att inte utsätta medarbetare för risker med hänsyn till arbetets natur.
  • Verka för en trygg och trivsam arbetsmiljö, där varje medarbetare ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete.
  • Regelbundet se över nödvändig skyddsutrustning, hjälpmedel och övriga arbetsredskap och komplettera dessa vid behov.
  • Ge medarbetare möjlighet att påverka sin arbetssituation och att främja en ärlig och öppen attityd på arbetsplatsen.
  • Se till att arbetsmiljöarbetet sker förebyggande genom ett aktivt samarbete mellan chefer och medarbetare. Var och en kan påverka sin arbetsmiljö.

Kontakta oss

Skolgatan 24
771 32 LUDVIKA

Växel: 0240-183 00
Fax: 0240-163 40
E-post: info@aeb.se