Sponsring från AEB koncernen

Alla lokala föreningar och organisationer får möjlighet att ansöka om stöd till verksamheten via webben.
Urvalet görs två gånger per år
– Ansökan kan lämnas på AEB:s webbplats senast till den 15 september respektive 15 april.

Vi kommer vid varje tillfälle att göra ett eget urval av vilka man stödjer och samarbetar med.
– Vi är öppna för alla slags satsningar.

Erbjudandet riktar sig till alla föreningar och organisationer i Ludvika och angränsande kommuner med verksamhet av idrottslig, social eller kulturell karaktär.
Kravet är att föreningarna arbetar för respekt av allas lika värde och att verksamheten är politiskt obunden.

Riktlinjer för mottagare

 • Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar med allmännyttig och ideell inriktning
 • Vi sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer, heller inte till föreningar drivna i bolagsform.
 • Krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet arbetar för jämlikhet oavsett ursprung, ras, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller religion, samt är politisk obunden.
 • Sponsringspaketen är standardiserade avtal, kraven på motprestationer är att vi ska ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen. Mottagaren ska göra sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående på hemsida om sådan finns. Vi ska även ha rätt att exponera oss med egna banderoller eller dylikt hos mottagaren.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen
Två gånger per år väljs mottagare för sponsringspaketen bland de ansökningar som uppfyller riktlinjerna.

Ansökan för sponsringspaket
Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 15 april och 15 september.

I ansökan skall tydligt framgå på vilket sätt pengarna ska användas.

Tillkännagivande av mottagare
Omkring1 maj respektive 1 november.

Ansök här:

  Föreningsnamn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  E‐postadress (obligatorisk)

  Kontaktperson (obligatorisk)

  Önskat belopp – specificera (obligatorisk)

  Beskriv din verksamhet kortfattat (obligatorisk):

  Beskriv vad du vill använda sponsorbidraget till (obligatorisk):

  Beskriv vad AEB kan förvänta sig i motprestation (obligatorisk):